விடுதிகள்

Hotels – உணவு விடுதிகள்

1 லெட்சு விலாஸ் ஒட்டல் (ஆந்திராமெஸ்) எம்.பி.டி.ரோடு, வாலாஜாபேட்டை
2 ஆரியாஸ் ஒட்டல்(சைவம்) எம்.பி.டி.ரோடு, வாலாஜாபேட்டை
3 சுவாமிஸ் கபே(சுத்த  சைவம்) பேருந்து நிலையம், வாலாஜாபேட்டை
4 சங்கர் ஒட்டல்(சைவம்&சைவம்) எம்.பி.டி.ரோடு, வாலாஜாபேட்டை(Near Indian bank)
5 கணபதி மெஸ் (சைவம்&சைவம்)  எம்.பி.டி.ரோடு, வாலாஜாபேட்டை(Near icici bank)