வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வ.எண். உறுப்பினர் பெயர் பதவி
1 ம. சரிதா உறுப்பினர்
2 கு. தியாகராஜன் உறுப்பினர்
3 ஜெ. லலிதா உறுப்பினர்
4 ஜா. நிக்கத் பேகம் உறுப்பினர்