பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, பொது சுகாதாரம்.

துப்புரவு ஆய்வாளர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார்.

 

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி)

பதவி
1 பி. முருகன் துப்புரவு ஆய்வாளர்(பொ)
2 டி.விநாயகம் துப்புரவுபணிமேற்பார்வையாளர்
3 எஸ்.தாவீது துப்புரவுபணிமேற்பார்வையாளர்
4 என்.ஆறுமுகம் துப்புரவுபணிமேற்பார்வையாளர்

துப்புரவு பணியாளர்கள் : 39

வ.எண் ஆண் பெண் மொத்தம்
1 15 14 39