பிற அனைத்து திட்டங்கள்

பிற அனைத்து திட்டங்கள்

  1. SUH – DAY NULM 2019
பணியின் பெயர்  Special Shelter at Government Hospital MBT Road in Walajapet Municipal Limit
ஒதுக்கீடு தொகை Rs.75.00 லட்சம்
ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்   22.02.2019
பணி உத்திரவு நாள் 07.03.2019
தற்போதைய பணியின் நிலை   பணி முடிவடையவில்லை
தோராய செலவு 25.00 லட்சம்
  1. திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் – 2016-2017
பணியின் பெயர்  திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் – 2016-2017
பணிகளின் எண்ணிக்கை 05 .
ஒதுக்கீடு தொகை Rs.114.00 லட்சம்
ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்   14.07.2017
பணி உத்திரவு நாள் 11.09.2017
தற்போதைய பணியின் நிலை   பணி முடிவடைந்தது
தோராய செலவு Rs.114.00 லட்சம்
  1. திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் – 2017-2018
பணியின் பெயர்  Construction of MCC 3 Nos. Revamping of Dump site through Bio Mining Work & Purchase of BOV 10 nos
பணிகளின் எண்ணிக்கை 05 .
ஒதுக்கீடு தொகை Rs.278.00 லட்சம்
ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்   25.09.2018
பணி உத்திரவு நாள் 31.10.2018
தற்போதைய பணியின் நிலை   பணி முடிவடையவில்லை
தோராய செலவு Rs.146.00 லட்சம்
  1. திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் – 2018-2019
பணியின் பெயர்  பேட்டரி மூலம் இயங்கும் வாகனம் வாங்குதல்
பணிகளின் எண்ணிக்கை 08
ஒதுக்கீடு தொகை Rs. 20.00 லட்சம்
ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்   13.02.2019
பணி உத்திரவு நாள் 27.02.2019
தற்போதைய பணியின் நிலை   பணி முடிவடைந்தது
தோராய செலவு Rs. 06.00 லட்சம்
  1. TURIP – 2017-2018
பணியின் பெயர்  Providing CC Road SWD Culvert.
பணிகளின் எண்ணிக்கை 1 No.
ஒதுக்கீடு தொகை Rs. 50.00 லட்சம்
ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்   06.12.2017
பணி உத்திரவு நாள் 01.02.2018
தற்போதைய பணியின் நிலை   பணி முடிவடையவில்லை
தோராய செலவு Rs. 25.00 லட்சம்
  1. FSTP Work 2019
பணியின் பெயர்  Construction of 30 KLD Capacity Fecal Sludge Treatment Plant in Municipal Compost Yard Vannivedu Village
ஒதுக்கீடு தொகை Rs.300.00 லட்சம்
ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்   18.01.2019
பணி உத்திரவு நாள் 07.02.2019
தற்போதைய பணியின் நிலை   பணி முடிவடையவில்லை
தோராய செலவு Rs. 0.00 லட்சம்
  1. Revolving fund of UIDSSMT 2018-2019
பணியின் பெயர்  Providing Internal Plumbing works for water supply House Service Connections for 2846 Nos. in Walajapet Municipality.
ஒதுக்கீடு தொகை Rs. 300.00 லட்சம்
ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்   18.01.2019
பணி உத்திரவு நாள் 07.02.2019
தற்போதைய பணியின் நிலை   பணி முடிவடையவில்லை
தோராய செலவு Rs. 0.00 லட்சம்