நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

Jan 2018 Jan 2019 Jan 2020
Jan 2021  Jan 2022
Feb 2018 Feb 2019 Feb 2020
Feb 2021 
Mar 2018 Mar 2019 Mar 2020
 —
Apr 2018  Apr 2019 Apr 2020
 — Apr 2022
May 2018  May 2019 May 2020
 May 2021
May 2022
Jun 2018 Jun 2019 Jun 2020
Jun 2021
Jun 2022
Jul 2018 Jul 2019  Jul 2020
 Jul 2021 Jul 2022
Aug 2018 Aug 2019  Aug 2020
 Aug 2021
Aug 2022
Sep 2018 Sep 2019  Sep 2020
Sep 2021
Sep 2022
Oct 2018 Oct 2019  Oct 2020
Oct 2021
 
Nov 2018 Nov 2019 Nov 2020
Nov 2021
 
Dec 2018 Dec 2019  Dec 2020
 Dec 2021