தெரு விளக்குகள்

வாலாஜாபேட்டை நகராட்சி   –    தெரு விளக்குகள்

மொத்த தெரு விளக்குகள் எண்ணிக்கை
250 வாட்எஸ்வி விளக்கு 137
250 வாட்எம்எச்விளக்கு 7
குழல் விளக்கு 40 வாட் 832
C FL 45 வாட் 87
C FL 36 வாட் 45
High Mass விளக்கு 11
மொத்தம் 1119