திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரக்கிடங்கு 1 No. (3.72 ஏக்கர்)
வீடு வீடாக குப்பை சேகரிக்கும் வார்டுகளின் எண்ணிக்கை 1 to 24 வார்டுகள்
சேகரிக்கப்படும் குப்பையின் அளவு   14 MT (ஒரு நாளுக்கு)
தள்ளுவண்டி    10 எண்கள்
குப்பைதொட்டிகள்           —
வண்டிகள் விவரம்  
மூன்று சக்கர தள்ளுவண்டி           —
டம்பர் பிளேசர்          1 எண்.
டிப்பர் லாரி          1 எண்.
மினி டிப்பர் லாரி          3 எண்கள்.
காம்பாக்டர் லாரி             —
ஜெட்ரோடிங் வண்டி             —
மண் அள்ளும் வண்டி             —
ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர்             —
தெரு சுத்தம் செய்யும் வண்டி             —
எல். எம். வி             —
ஜே சி பி             —
பாட்டரி மூலம் இயங்கும் வண்டி      18  எண்கள்