சாலைகள்

வாலாஜாபேட்டை நகர தற்போதைய சாலைகளின் விவரம்

சாலைகள் நீளம்
தார் சாலை 15.993 K.M.
சிமெண்ட் காங்கீரிட் 17.790 K.M.
சாதாரண  சாலை  —
மொத்தம் 33.783 K.M.
மாநில சாலை 1.50 K.M.
தேசிய சாலை 1.60 K.M.