கழிவுநீர்

கழிவுநீர்

தற்போதைய நிலவரம்

வாலாஜபேட்டை நகராட்சியில் நிலத்தடி கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி இல்லை. சமைலறை மற்றும் வீட்டுகழிவுகள் அனைத்தும் திறந்தவெளி கால்வாய்  மூலமாக வெளியேற்றப்படுகிறது, தனிநபர் கழிவுகள் கழிவு நீர்  தொட்டியின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது,

விவரம் எண்ணிக்கை
Septic Tanks
Low Cost Sanitation
Dry Latrines
Total HHs with Sanitaion
Community Facilities
Public Conveniences
Total Number of Seats
7824
1072

7824
13
03
116