வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.
வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

 

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ச.ஹேமா உறுப்பினர்
2 கே.பி.எஸ்.கலையரசன் உறுப்பினர்
3 க.குருவம்மாள் உறுப்பினர்
 4 கா.பாத்திமுத்து உறுப்பினர்