பொறியியல் பிரிவு

வ.எண் பெயர் பதவி
1 ஆர்.எட்வின் பிரைட் ஜோஸ் நகராட்சி பொறியாளர்
2 வி.சத்தியநாகராணி இளநிலை பொறியாளர்
3 கே.பரஞ்ஜோதி இளநிலை உதவியாளர்
4 காலியிடம் பொதுப்பணிமேற்பார்வையாளர்
5 காலியிடம் பொதுப்பணிமேற்பார்வையாளர்
6 காலியிடம் வரைவாளர் நிலை III
7 காலியிடம் மின் கண்காணிப்பாளர் நிலை-II
8 வி.காளிதாஸ் பணி ஆய்வாளர்
9 காலியிடம் பணி ஆய்வாளர்
10 காலியிடம் பணி ஆய்வாளர்
11 காலியிடம் பணி ஆய்வாளர்
12 ஐ.ஜான்கென்னடி வயர்மேன்
13 காலியிடம் வயர்மேன்
14 ஜெ.முத்தையா வயர்மேன் உதவியாளர்
15 வி.நாகராஜ் வயர்மேன் உதவியாளர்
16 காலியிடம் வயர்மேன் உதவியாளர்
17 காலியிடம் வயர்மேன் உதவியாளர்

குடிநீர் பிரிவு

1 எஸ்.மாரிக்கனி Gang Coolly
2 எம்.மாரிக்கனி ஓட்டுநர்
3 பி.காஜாமொகைதீன் பொருத்துநர் நிலைI
4 எஸ்.நாகேந்திரன் Gang Cooly
5 ஆர்.பொன்ராஜ் குழாய்திருப்புனர்
6 ஆர்.ஜவஹர்லால் காவலர்
7 கெ.தங்கமராகமாலை காவலர்
8 பி.சோலைராஜ் ஓட்டுநர்
9 எ.வைரவன் Gang
10 எஸ்.பெருமான் Gang
11 சூசைராஜ் குழாய்திருப்புனர்
12 எஸ்.சந்தானமுத்து குழாய்திருப்புனர்
13 Vacant ஓட்டுநர்
14 Vacant துலக்குநர்