நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2019 2020 2021 2022
ஜனவரி 2019 அவசரகூட்டம் ஜனவரி 2020 (அவசரக்கூட்டம) ஜனவரி 2021 (அவசர கூட்டம்)

ஜனவரி  2021 (சாதாரணகூட்டம்)

ஜனவரி 2022
ஜனவரி  2019 சாதாரணகூட்டம் ஜனவரி 2020 (சாதாரணகூட்டம்) பிப்ரவரி 2021

பிப்ரவரி  2021(அவசரகூட்டம்)

பிப்ரவரி 2022
 பிப்ரவரி 2019 பிப்ரவரி 2020 (அவசர கூட்டம்) மார்ச் 2022
மார்ச் 2019 பிப்ரவரி 2020 (சாதாரணகூட்டம்) ஏப்ரல் 2022

(அவசரகூட்டம்)

ஏப்ரல் 2022  (சாதாரணகூட்டம்)

மே 2019 மார்ச் 2020 மே 2021(அவசரகூட்டம்)

மே 2021 (சாதாரணகூட்டம்)

              மே 2022

   (அவசரகூட்டம்)

ஜீன் 2019 ஏப்ரல் 2020 (அவசர கூட்டம்) ஜூன் 2021
ஜீலை 2019 ஏப்ரல் 2020 (சாதாரண கூட்டம்) ஜூலை 2021
ஆகஸ்ட் 2019 மே 2020 ஆகஸ்ட் 2021
செப்டம்பர் 2019 ஜூன்  2020 (அவசர கூட்டம்) செப்டம்பர் 2021 (அவசரகூட்டம்)

செப்டம்பர் 2021 (சாதாரண கூட்டம்)

 

அக்டோபர் 2019 ஜூன்  2020 (சாதாரணகூட்டம்) அக்டோபர் 2021 (அவசரகூட்டம்)

அக்டோபர் 2021 (சாதாரண கூட்டம்)

நவம்பர் 2019(அவசரகூட்டம்) ஜூலை 2020 (அவசர கூட்டம்) நவம்பர் 2021(அவசர கூட்டம்)

நவம்பர் 2021(அவசர கூட்டம்)

நவம்பர் 2021(அவசர கூட்டம்)

நவம்பர் 2021(சாதாரண கூட்டம்)

நவம்பர் 2019(சாதாரணகூட்டம்) ஜூலை 2020 (அவசர கூட்டம்) டிசம்பர் 2021 (அவசரகூட்டம்)

டிசம்பர் 2021 (சாதாரண கூட்டம்)

டிசம்பர் 2019 (அவசரக்கூட்டம்) ஜூலை  2020 (சாதாரணகூட்டம்)
டிசம்பர் 2019 (சாதாரணகூட்டம்) ஆகஸ்ட் 2020
செப்டம்பர் 2020
அக்டோபர் 2020
நவம்பர் 2020
டிசம்பர்  2020 (அவசர கூட்டம்)

டிசம்பர்  2020 (சாதாரண கூட்டம்)