தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

3353 தெருவிளக்குகள் நகராட்சியால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவையாவன
வ.எண் விளக்குகள் விபரம் 2018-2019
1. குழல் விளக்குகள் 2324
2. சோடியம் விளக்குகள் 372
3. மெட்டல் விளக்குகள் 59
4 Solar Lays 15
5 LED 579
6 உயர்கோபுர விளக்கு 4
மொத்தம் 3353