கல்வி நிறுவனங்கள்

கல்வி நிறுவனங்கள்

நகராட்சி பள்ளிகள்

வ.எண் பள்ளிகளின் பெயர்
1 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி, பூந்தோட்டம்
2 நகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி, பூந்தோட்டம்
3 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி, ஆஸ்பத்திரி சாலை
4 நகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி, ஆஸ்பத்திரி சாலை
5 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி, காமராஜர் தெரு
6 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி,(முஸ்லீம்) காமராஜர் தெரு
7 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி, கீழ்பெரும்பாக்கம்
8 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி, பி.என்.தோப்பு
9 நகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி, பி.என்.தோப்பு
10 திரு.காமராஜ் நகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி, விழுப்புரம்