அலுவலர்கள் விவரம்

பதவி தொலைபேசி எண்
நகராட்சி பொறியாளர்
9443433933
நகர் நல அலுவலர் 9865677099
மேலாளர் 9159696219
உதவி பொறியாளர் 8675463991
வருவாய் ஆய்வர் 9943721501
நகரமைப்பு அலுவலர் 9443127539
நகரமைப்பு ஆய்வர் 9842370466
துப்புரவு ஆய்வர் 9843693199, 9626946499