அலுவலர்கள் விவரம்

பதவி தொலைபேசி எண்
செயற் பொறியாளர்
7397389328
நகர் நல அலுவலர்
மேலாளர் (கூ பொ) 9994888851
உதவி பொறியாளர் 8675463991,  89391 99352
வருவாய் ஆய்வர் 7904486485,  9486401036
நகரமைப்பு அலுவலர் 88380 32069
நகரமைப்பு ஆய்வர் 99420 12555
சுகாதார அலுவலர் 97888 55626
சுகாதார ஆய்வர் 9843693199, 9626946499
உதவி திட்ட அமைப்பாளர் 99620 31180