மழைநீர் வடிகால்

வடிகாலின் மொத்த நீளம் 14.55 கி.மீ.
ஒரு பகுதி
திறந்த வடிகால் 8.00 கி.மீ.
மூடிய வடிகால் 2.55 கி.மீ.
இரண்டு பகுதி
திறந்த வடிகால் 1.00  கி.மீ.
மூடிய வடிகால் 3.00 கி.மீ