பொது பிரிவு

வெள்ளகோவில் நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பணியாளரின் பெயர் பதவி  
1 திரு. பி. குருசாமி இளநிலை உதவியாளர்
2 திரு. பி. ரமேஷ் இளநிலை உதவியாளர்
3 திரு. ஜெ. சசிக்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
4 திரு. பி. தில்லைமுத்து அலுவலக உதவியாளர்
5 திரு. எஸ். செல்வக்குமார் ஈப்பு ஓட்டுநர்

கணக்குகள் பிரிவு பொது பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. வெள்ளகோவில் நகராட்சிக்கு கணக்காளர் பதவி அனுமதிக்கப்படவில்லை. உதவியாளர் இப்பிரிவு நிதி விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தும் தலைவர். இது பட்ஜெட் ஒழுக்கத்தை தயாரிப்பதில் அடங்கும். அக்ரூல் அடிப்படையிலான கணக்கியல் முறையை கவனிக்கவும்.

வ. எண் பணியாளரின் பெயர் பதவி  
1 திரு. கொ. மாயக்கண்ணன் உதவியாளர் / மேலாளர் (பொ)