நிதி தணிக்கை அறிக்கை

நிதி அறிக்கையை உள்ளடக்கிய நகராட்சியின் கணக்குகள் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட தணிக்கைத் துறையால் ஆராயப்பட்டு தணிக்கை செய்யப்படும். அதன்படி தணிக்கை நடத்தப்பட்ட வெள்ளகோவில் நகராட்சியின் தணிக்கை கணக்குகள்.

2014-2015 தணிக்கை கணக்குகள்
2015-2016 தணிக்கை கணக்குகள்
2016-2017 தணிக்கை கணக்குகள்
2017-2018 தணிக்கை கணக்குகள்
2018-2019
தணிக்கை கணக்குகள்
2019-2020
தணிக்கை கணக்குகள்
2020-2021
தணிக்கை கணக்குகள்