நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2018 2019 2020
2021
ஜனவரி ஜனவரி ஜனவரி ஜனவரி
பிப்ரவரி பிப்ரவரி பிப்ரவரி பிப்ரவரி
மார்ச் மார்ச் மார்ச் மார்ச்

சட்டமன்ற தேர்தல் காரணமாக எந்தக்கூட்டமும் நடத்தப்படவில்லை

ஏப்ரல் ஏப்ரல்

பாராளுமன்ற தேர்தல் காரணமாக எந்தக்கூட்டமும் நடத்தப்படவில்லை

ஏப்ரல் ஏப்ரல்

சட்டமன்ற தேர்தல் காரணமாக எந்தக்கூட்டமும் நடத்தப்படவில்லை

மே மே மே மே
ஜுன் ஜுன் ஜுன் ஜுன்
ஜுலை ஜுலை ஜுலை ஜுலை
ஆகஸ்டு ஆகஸ்டு ஆகஸ்டு  ஆகஸ்டு
செப்டம்பர் செப்டம்பர் செப்டம்பர் செப்டம்பர்
அக்டோபர் அக்டோபர் அக்டோபர் அக்டோபர்
நவம்பர் நவம்பர் நவம்பர் நவம்பர்
டிசம்பர் டிசம்பர் டிசம்பர் டிசம்பர்