தெரு விளக்குகள்

விளக்குகளின் எண்ணிக்கை
 
சேடியம் விளக்கு 398 எண்ணிக்கை
உயர்மின்கோபுர விளக்கு 3 எண்ணிக்கை
சிறுமின்கோபுர விளக்கு 2 எண்ணிக்கை
எல்.இ.டி. விளக்கு 2280 எண்ணிக்கை
சி.எப்.எல். (4X36) விளக்கு 342 எண்ணிக்கை
Total 3025 எண்ணிக்கை