தெருக்கள் விபரம்

வ.எண் தெருவின் பெயர்
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 01
1 நெசவாளர் காலனி
2 உப்புபாளையம் கிழக்கு
3 உப்புபாளையம் மேற்கு
4 உப்புப்பாளையம் மேற்கு 2வது வீதி
5 வேலகவுண்டன்பாளையம் வீதி 1
6 வேலகவுண்டன்பாளையம் வீதி 2
7 வேலகவுண்டன்பாளையம் வீதி 3
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 02
1 கல்லாங்காட்டுவலசு
2 குமாரவலசு
3 ரெட்டிவலசு
4 திருமங்கலம்
5 திருவள்ளுவர் நகர்
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 03
1 துரைராமசாமி-நகர்
2 அறிவொளிநகர்
3 எம்.ஜி.ஆர் நகர்
4 நாச்சியப்பகவுண்டன்வலசு
5 சலவையாளர் காலனி
6 துரைராமசாமி நகர்
7 திருவள்ளுவர் நகர்
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 04
1 மு.பழனிச்சாமி நகர் 1வது-வீதி
2 மு.பழனிச்சாமி நகர் 2வது-வீதி
3 மு.பழனிச்சாமி நகர் 3வது-வீதி
4 குட்டகாட்டுபுதுர்
5 மு பழனிசாமி நகர் 1வது வீதி
6 மு பழனிசாமி நகர் 2வது வீதி
7 மு பழனிசாமி நகர் 3 வது வீதி
8 உப்புப்பாளையம் கிழக்கு வீதி  1
9 உப்புப்பாளையம் கிழக்கு வீதி  2
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 05
1 உப்புப்பாளையம்-ரோடு
2 காந்தி நகர்
3 உப்புபாளையம் ரோடு
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 06
1 வீரக்குமார்-நகர்
2 வீரக்குமார்நகர்
3 ஈரோடு ரோடு மேற்கு
4 ஈரோடு ரோடு மேற்கு
5 உப்புபாளையம் ரோடு
6 டி சி ரோடு
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 07
1 அம்மன்கோவில் வீதி
2 ஈரோடுரோடு கிழக்கு
3 அம்மன்கோவில் வீதி
4 நடேசகவுண்டர் வீதி
5 பெரியார் வீதி
6 டி சி ரோடு
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 08
1 இந்திராகாந்தி நகர்
2 கச்சேரி வலசு
3 கச்சேரிவலசு
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 09
1 சொரியங்கிணத்துப்பாளையம்
2 நடேசன் நகர்
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 10
1 டி சி மெயின் ரோடு
2 மூலனூர்–ரோடு
3 மூலனூர் ரோடு
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 11
1 சொரியங்கிணத்துப்பாளையம்
2 சொரியங்கிணத்து பாளையம்
3 செம்மாண்டம்பாளையம்
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 12
1 கரட்டுபாளையம்
2 கரட்டுப்பாளையம்-காலனி
3 நாச்சிபாளையம்
4 புள்ளசெல்லி பாளையம்
5 புள்ளசெல்லிபாளையம்-கிழக்கு
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 13
1 அரியாண்டி வலசு
2 கணபதிபாளையம்
3 காளி மூப்பன் பதி
4 ஒரம்புபாளையம்
5 சுப்பிரமணியகவுண்டன் வலசு
6 தண்ணீர் பந்தல்
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 14
1 அகலரைபாளையம் புதூர்
2 அகலரை பாளையம் புதூர் (அ)
3 பச்சாகவுண்டன் வலசு
4 தீத்தாம்பாளையம்
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 15
1 தீத்தாம்பாளையம்
2 சிவநாதபுரம்
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 16
1 டி சி மெயின் ரோடு
2 தாராபுரம் ரோடு
3 செம்மாண்டம் பாளையம் ரோடு
4 தாராபுரம்ரோடு
5 செம்மாண்டம்பாளையம் ரோடு
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 17
1 அண்ணா நகர்
2 தாராபுரம் ரோடு
3 எல் கே ஏ நகர்
4 புதுக்காடு
5 சீரங்கராயகவுண்டன்வலசுரோடு
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 18
1 தாராபுரம் ரோடு
2 காமராஜபுரம்
3 டி சி மெயின் ரோடு
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 19
1 கா ப சி நகர்
2 கா.ப.சி நகர்
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 20
1 அழகாபுரி நகர்
2 கா ப சி நகர்
3 எல் கே சி நகர்
4 டி சி ரோடு மேற்கு
5 கா.ப.சி. நகர்
6 எல்.கே.சி. நகர்
7 டி.சி. ரோடு-மேற்கு
வார்டு பெயர் : வார்டு எண் 21
1 சீரங்காயகவுண்டன் வலசு ரோடு
2 சிவநாதபுரம்
3 காடையூரான்வலசு
4 காடையூரான்வலசு
5 சீரங்காயகவுண்டன் வலசு