திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரக்கிடங்கு 2 எண்ணிக்கை

(3.30 ஏக்கர் மற்றும் 1.00 ஏக்கர்)

வீடு வீடாக சென்று குப்பை எடுத்தல் 1 முதல் 21 வார்டுகள்
சேகரம் குப்பையின் அளவு 12.85 மெ.டன் (தினசரி)
தள்ளுவண்டிகளின் எண்ணிக்கை 28 எண்ணிக்கை
வாகனங்கள் விபரம்  
மூன்று சக்கர வாகனம் 3 எண்ணிக்கை
டம்பர் பிளேசர் 1 எண்ணிக்கை
தண்ணீர் லாரி 1 எண்ணிக்கை
டிப்பர் லாரி 2 எண்ணிக்கை
மினி டிப்பர் லாரி 1 எண்ணிக்கை
மினி ஆட்டோ 5 எண்ணிக்கை
ஜே.சி.பி 1 எண்ணிக்கை
பேட்டரி வாகனம் 28 எண்ணிக்கை