சாலைகள்

இந்த ஊரில் தற்போதுள்ள சாலைகளின் நிலை

சாலை விபரம்

வ.எண். விபரம் நீளம் (கி.மீட்டரில்)
1 சிமெண்ட் சாலை 12.44
2 தார்சாலை 150.37
3 மண்சாலை 21.84
Total 184.65

இதர சாலைகள்

வ.எண். விபரம் நீளம் (கி.மீட்டரில்)
1 சிறுபாலங்கள் 65 எண்ணிக்கை
2 மாநில நெடுஞ்சாலை 28.88
3 தேசிய நெடுஞ்சாலை 4.60
4 மாவட்ட முக்கிய சாலை 0.60
5 இதர மாவட்ட சாலை 27.60