சந்தைகள்

நகராட்சி வரம்பில் சந்தை இல்லை. வெள்ளகோவில் நகராட்சி ஒரு முக்கியமான வணிக மையமாகும், ”வீக்லி ஷாண்டி” என்பது ஒரு உழவர் சந்தையாகும், இது இயற்கையாக வளர்க்கப்படும் சுத்தமான காய்கறிகளை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் வாராந்திர ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தையாக தொடங்கியது. வெள்ளகோவில் நகராட்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள பல்வேறு விவசாயிகளிடமிருந்து காய்கறிகள், பழங்கள் பெறப்படுகிறது.