குழு உறுப்பினர்கள்

வரிமேல்முறையீட்டுக்குழு உறுப்பினர் விபரம்

வ. எண். உறுப்பினர் பெயர் விபரம் வார்டு எண் கட்சி
1 திரு. எஸ். செல்வராஜ் 5 திமுக
2 திருமதி. எஸ். கலையரசி 16 திமுக
3 திருமதி. எஸ். முத்துலட்சுமி 17 திமுக
4 திருமதி. வி. விஜயலட்சுமி 18 திமுக

நியமனக்குழு உறுப்பினர் விபரம்

வ.எண். உறுப்பினர் பெயர் விபரம்
வார்டு எண் கட்சி
1 திருமதி. எஸ். விஜயலட்சுமி 9 திமுக

ஒப்பந்தக்குழு உறுப்பினர் விபரம்

வ.எண். உறுப்பினர் பெயர் விபரம் வார்டு எண் கட்சி
1 திருமதி. எம். கண்ணகி 6 திமுக