வருவாய் பிரிவு

உதவி வருவாய் அலுவலா்  இப்பிரிவின் தலைவர் ஆவார். வருவாய் ஆய்வாளா்கள் மற்றும் வருவாய் உதவியாளர்கள் இவரின் கட்டுப்பாட்டில் வருவார். புதிய கட்டிடங்களுக்கு வரிவிதிப்பு செய்தல் காலிமனை வரிவிதிப்பு செய்தல், அனைத்து வருவாய் தரும் இனங்கள் வசூலித்தல் இப்பிரிவின் முக்கிய பணியாகும்

.எண்

பெயர்

திரு /திருமதி

பதவி

1

டி. ஜெயபிரகாஷ்

உதவி வருவாய் அலுவலா்

2

சு. நந்தகுமார்

வருவாய் ஆய்வாளர்

3

சி. ஸ்ரீனிவாசன்

வருவாய் ஆய்வாளர்(பொ)

4

  வி. சரவணன்

வருவாய் உதவியாளர்,

5

  அ. அறிவழகன்

வருவாய் உதவியாளர்,

6

  . செல்லமுத்து

வருவாய் உதவியாளர்,

7

எஸ்.என்.தன்வீர் அஹ்மத்

வருவாய் உதவியாளர்,

8

  எஸ். சதீஸ்குமார்

வருவாய் உதவியாளர்,

9

  எஸ். திலகா

வருவாய் உதவியாளர்,

10

  கு.தேவகுமார் 

வருவாய் உதவியாளர்

11

  க. சரவணன்

வருவாய் உதவியாளர்

12

 

மு. மணிகண்டன்

வருவாய் உதவியாளர்