வருவாய் பிரிவு

வருவாய் ஆய்வாளர் இப்பிரிவின் தலைவர் ஆவார். வருவாய் உதவியாளர்கள் இவரின் கட்டுப்பாட்டில் வருவார். புதிய கட்டிடங்களுக்கு வரிவிதிப்பு செய்தல் காலிமனை வரிவிதிப்பு செய்தல், அனைத்து வருவாய் தரும் இனங்கள் வசூலித்தல் இப்பிரிவின் முக்கிய பணியாகும்

.எண்

பெயர்

திருவாளர்கள்/திருமதிகள்

பதவி

1

சு. நந்தகுமார்

வருவாய் ஆய்வாளர்

2

சி. ஸ்ரீனிவாசன்

வருவாய் ஆய்வாளர்(பொ)

1

  வி. சரவணன்

வருவாய் உதவியாளர்,

2

  அ. அறிவழகன்

வருவாய் உதவியாளர்,

3

  . செல்லமுத்து

வருவாய் உதவியாளர்,

4

எஸ்.என்.தன்வீர் அஹ்மத்

வருவாய் உதவியாளர்,

5

  எஸ். சதீஸ்குமார்

வருவாய் உதவியாளர்,

6

  எஸ். திலகா

வருவாய் உதவியாளர்,

7

  கு.தேவகுமார் 

வருவாய் உதவியாளர்

8

  காலியிடம்

வருவாய் உதவியாளர்