வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர். வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும். குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

 

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 அருள் மு  உறுப்பினர்
2 கையாஸ் அகமது. கே   உறுப்பினர்
3 ஷாஹீன் பேகம் சலீம், ஆர்   உறுப்பினர்
 4 கலீம் பாஷா. ஏ   உறுப்பினர்