முக்கியமான தொடர்புகள்

STD Code : 04174

OFFICE   NAME PHONE  NUMBER
POLICE    STATION 232110
FIRE  STATION 224101
RAILWAY  STATION 232308
GOVERNMENT  HOSPITAL 225700
ELECTRICITY   BOARD(EB) 224339
MUNICIPAL  OFFICE 235317
MUNICIPAL  COMMISSIONER 235408
THASILDAR 232184
TELEPHONE MAINTENANCE 224198
TALUK OFFICE 232184
TELEPHONE  COMPLAINTS 198
TELEPHONE  CALL  BOOKING 180