மக்கள் தொகை

Growth

Year

Population

       1911

1921

1931

1941

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

20406

20090

22940

31281

38712

42048

51810

59107

72428

85752

95061

Literary Rate
If is sea from census that male literates are 36.5 % and female literates are 31.9 % of total Population.
The growth of lieteracy of Vaniyambadi is given in table below. There has been steady increase in literacy rate from 1951- 2001.

Year Total Population Total Literate Total % Population Male Population % to total Population Female Population % to total Population
1951 38712 13515 34.9 9299 24.0 4216 20.8
1961 42048 20969 49.8 12468 29.6 8501 20.2
1971 51810 27705 53.4 15654 30.2 12051 23.2
1981 59107 32688 55.3 18843 31.9 13845 23.4
1991 72428 42240 58.3 23503 32.4 18737 25.9
2001 85752 58385 68.3 31158 36.5 27227 31.9
2011 95061 46992 48069