நியமனக் குழு

நியமனக் குழு என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நியமனக் குழுவின் வரம்புக்குட்பட்ட பதவிக்கான நியமனங்களை மேற்கொள்வதற்கு குழு பொறுப்பாகும். குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 உமா பாய்  சி 

நகரமன்ற தலைவர்

2 சி.ஸ்டான்லி பாபு ஆணையாளர்
3 கலைசெல்வன். ஜெ  உறுப்பினர்