திடக்கழிவு மேலாண்மை

திடக்கழிவு மேலாண்மை பற்றிய ஒரு அறிமுகம்

பரப்பளவு : 9.53 ச.மீ
மக்கள் தொகை (2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி) : 95426
வார்டுகளின் எண்ணிக்கை : 36
தெருக்களின் எண்ணிக்கை : 436
நகராட்சி சாலை நீள அளவு : 88.50 கி.மீ
நகராட்சியில் உள்ள நெடுஞ்சாலை நீள அளவு : 4.50. கி.மீ
மொத்த குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை : 16496
கட்டிட விவரங்கள் :
எ) குடியிருப்புகள் : 15946
பி) வர்த்தக கட்டிடங்கள் : 470
சி) தொழிற்சாலைகள் : 80

 

 

தினசரி சேகரமாகும் கழிவுகள் விவரங்கள்

 

நாள்தோறும் சேகரமாகும் கழிவுகள் : 36  மெ.டன்

 

நகராட்சியால் அகற்றப்படும் கழிவுகள் : 34  மெ.டன்