சந்தைகள்

சந்தையின் பெயர் 
                   வார சந்தை,வாணியம்பாடி
                  தினசரி சந்தை,வாணியம்பாடி
                   உழவர் சந்தை,(தினசரி சந்தை)