கல்வி நிறுவனங்கள்

பள்ளிகளின் விவரம்

 

வ.எண் விவரம்
1 டி.வி.கே.வி பள்ளி, நேதாஜிநகர், வாணியம்பாடி.
2 முஸ்லீம் பெண்கள், நடுநிலைப் பள்ளி, கோட்டை, வாணியம்பாடி.
3 நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி, காந்தி நகர், வாணியம்பாடி.
4 மதர் அ-செ-ஆஜம், கோட்டை, வாணியம்பாடி.
5 நகராட்சி இந்து ஆரம்ப பள்ளி, புதூர், வாணியம்பாடி.
6 டி.வி.கே.வி ஆரம்ப பள்ளி, கோட்டை, வாணியம்பாடி.
7 மதர்ரே செ-முபிதே-ஆம், நீலிகொல்லை, வாணியம்பாடி.
8 இந்து நிதியுதவி பள்ளி, அம்பூர்பேட்டை, வாணியம்பாடி.
9 நசிரெல் இஸ்லாம் பள்ளி, முஸ்லீம்பூர், வாணியம்பாடி.
10 நகராட்சி முஸ்லீம் ஆண்கள் பள்ளி, காந்தி நகர், வாணியம்பாடி.
11 நகராட்சி இந்து ஆரம்ப பள்ளி, பெருமாள்பேட்டை, வாணியம்பாடி.
12 காதர்யா மேல்நிலைப் பள்ளி, காதர்பேட்டை, வாணியம்பாடி.
13 நகராட்சி இந்து ஆரம்ப பள்ளி, காந்தி நகர், வாணியம்பாடி.
14 நகராட்சி முஸ்லீம் பெண்கள் ஆரம்ப பள்ளி, காதர்பேட்டை, வாணியம்பாடி.
15 நகராட்சி இந்து ஆரம்ப பள்ளி, பெரியபேட்டை, வாணியம்பாடி.
16 நகராட்சி முஸ்லீம் பெண்கள் பள்ளி, பெரியபேட்டை, வாணியம்பாடி.
17 டி.வி.கே.வி மேல்நிலைப் பள்ளி, கோட்டை, வாணியம்பாடி.
18 ஐ.இ.எல்.சி நிதியுதவி ஆரம்ப பள்ளி, புதூர், வாணியம்பாடி.
19 காதர்யா நிதியுதவி ஆரம்ப பள்ளி, காதர்பேட்டை, வாணியம்பாடி.
20 இந்து நடுநிலைப் பள்ளி, கோணாமேடு, வாணியம்பாடி.
21 கண்கார்டியா மேல்நிலைப் பள்ளி, புதூர், வாணியம்பாடி.
22 இஸ்லாமியா மேல்நிலைப் பள்ளி, கோட்டை, வாணியம்பாடி.
23 மதர்ரே செ நிஸ்வான் முஸ்லீம்பூர், வாணியம்பாடி.
24 இஸ்லாமியா பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, நூருல்லாபேட்டை, வாணியம்பாடி.

 

 

கல்லூரி விவரம்

 

வ.எண் விவரம்
1 பிரியதர்ஷினி கல்லூரி, வாணியம்பாடி.
2 இஸ்லாமியா கல்லூரி, நியுடவுன், வாணியம்பாடி.
3 இஸ்லாமியா பெண்கள் கல்லூரி, பெருமாள்பேட்டை, வாணியம்பாடி.

 

ஐ.டி.ஐ விவரம்

 

வ.எண் விவரம்
1 இஸ்லாமியா ஐ.டி.ஐ, நியுடவுன், வாணியம்பாடி.