ஒப்பந்தக் குழு

ஒப்பந்தக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டக் குழு. நகராட்சி தலைவர் குழுவின் தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் ஒப்பந்தக் குழுவின் உறுப்பினர்கள். குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்.

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 உமா பாய்  சி 

நகரமன்ற தலைவர்

2 சி.ஸ்டான்லி பாபு ஆணையாளர்
3 சித்ரா தென்னரசு    உறுப்பினர்