விடுதிகள்

ஸ்ரீ சக்தி கணபதி ஹோட்டல்
பக்குகார தெரு
வந்தவாசி
தமிழ்நாடு -604408

ஹோட்டல் ஸ்ரீ அன்னபூர்ணா
5/1, பக்குகார தெரு
வந்தவாசி
தமிழ்நாடு -604408

வசந்தம் ஹோட்டல்
ஒத்தவாடி செட்டி தெரு
வந்தவாசி
தமிழ்நாடு -604408

நித்தீஷ் ஹோட்டல்
45, ஒத்தவாடி செட்டி தெரு
வந்தவாசி
தமிழ்நாடு -604408

வாலிமா ஹோட்டல்
காஞ்சிபுரம் ரோடு
வந்தவாசி
தமிழ்நாடு -604408