வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர்(திரு/திருமதி) பதவி
1 மூ. ஷீலா உறுப்பினர்
2 ப. ஜொகராபீவி உறுப்பினர்
3 கா. பர்வின் பேகம் உறுப்பினர்
4 கோ. மகேந்திரன் உறுப்பினர்