மின்தகனமேடை மற்றும் மயானங்கள் விபரம்

வரிசை எண் எரிவாயு தகன மேடைமுகவரி தகனம் வகை பராமரிப்பு விவரங்கள் தொடர்பு எண்
1. ராஜீவ் காந்தி நகர்
(புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில்)
மயானம் வந்தவாசி நகராட்சி 9047226856
2. சுகநதி அருகில் மயானம் வந்தவாசி நகராட்சி 9047226856
3. ‘எ’ எரி கீழ்நிலை பக்கம் மயானம் வந்தவாசி நகராட்சி 9047226856
4. கல்லறை தோட்டம், அரணி ரோடு மயானம் வந்தவாசி நகராட்சி 9047226856
5. வகாப் வாரியம் மயானம் வந்தவாசி நகராட்சி 9047226856
6. சி.எஸ்.ஐ., அகசாய் அருகே மயானம் வந்தவாசி நகராட்சி 7418336981
7. கல்லரை, ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் அருகில் மயானம் வந்தவாசி நகராட்சி 7418336981
8. கே.எஸ்.கே நகர் மயானம் வந்தவாசி நகராட்சி 7418336981
9. பெரிய காலனி மயானம் வந்தவாசி நகராட்சி 7418336981

ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் மற்றும் துப்புரவு ஆய்வாளர் விவரங்கள்

வரிசை எண் பதவி       அலுவலரின் பெயர்     திரு /திருமதி தொடர்பு எண்
1 துப்புரவு ஆய்வாளர் எஸ்.ராமலிங்கம் 9994209031