பேருந்து நிறுத்தம்

பரப்பளவு 2 ஏக்கர்
பஸ்-ஸ்டாண்ட் டாய்லெட் (கட்டணம்) 5 எண்ணிக்கை
ஹை மாஸ்க் லைட் 4 எண்ணிக்கை
சோடியம் லைட் 24 எண்ணிக்கை
பாதுகாப்பு அறை 1 எண்ணிக்கை
குடிநீர் அளிக்கப்படுகிறது