அனைத்து திட்டங்கள்

1. SWM 2017-18

வேலையின் பெயர்    : Providing Decentralized Micro Compost Centre (MCC)

 • மதிப்பீட்டு தொகை                                    : Rs.142.00 இலட்சம்
 • டெண்டர் தேதி                                              : 18.01.2018
 • பணி ஆணை தேதி                                     : 02.02.2018
 • தற்போதைய வேலையின் நிலை       :  வேலை முடிவுபெற்றது
 • இதுவரை செலவினம்                               : Rs.142.00 இலட்சம்

2. IUDM 2018-19

வேலையின் பெயர்    :  FSTP – Construction of Fecal Sludge and septage Treatment plant (FSTP) with a capacity of 20KLD at Echur Compost Yard for Vandavasi Municipality

நிர்வாக அனுமதி எண்.     Roc No. 268888/U GSS-2/2018-2 dated 15.11.2018

 • மதிப்பீட்டு தொகை                                : Rs.250.00 இலட்சம்
 • டெண்டர் தேதி                                          : 18.01.2019
 • பணி ஆணை தேதி                                 : 14.02.2019
 • தற்போதைய வேலையின் நிலை    :  வேலை நடைபெற்று வருகிறது.
 • இதுவரை செலவினம்                            :  Rs.53.76 இலட்சம்

3. INTERNAL PLUMBING WS

வேலையின் பெயர்  : Providing Internal Plumbing work for Water Supply New House Service connect in Vandavasi Municipality

 • மதிப்பீட்டு தொகை                                  :  Rs.55.44 இலட்சம்
 • டெண்டர் தேதி                                             :  19.02.2019
 • பணி ஆணை தேதி                                    :  06.03.2019
 • தற்போதைய வேலையின் நிலை      :  வேலை நடைபெற்று வருகிறது.

4. TURIP

வேலையின் பெயர்  : Providing BT surface & construction of storm water drain in Ward No. 19 (New Bus stand Approach Road)

 • மதிப்பீட்டு தொகை                                  :  Rs.100.00 இலட்சம்
 • டெண்டர் தேதி                                             :  18.08.2020
 • பணி ஆணை தேதி                                    :  26.08.2020
 • தற்போதைய வேலையின் நிலை      :  வேலை நடைபெற்று வருகிறது.