தெரு விளக்குகள்

விவரம்  எண்ணிக்கை
டியூப் லைட் 868
சோடியம் வேப்பர் விளக்கு 398
எல்.இ.டி. விளக்கு 104
மொத்தம் 1374