திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரம் உருவாகும் இடம் 1 எண்ணிக்கை
வீடு விடாக சென்று குப்பைகள் சேகரமாகும் வார்டுகளின் எண்ணிக்கை 1 முதல் 24 வரை
குப்பை தொட்டிகளின் கொள்ளவு 11 மெ.டன். (நாள் ஒன்றுக்கு)
தள்ளுவண்டிகளின் எண்ணிக்கை 24 எண்ணிக்கை
தானியங்கி தொட்டிகளின் எண்ணிக்கை 32 எண்ணிக்கை
வாகனங்களின் எண்ணிக்கை  
மூன்று சக்கர வாகனம் 1 எண்ணிக்கை
தானியங்கி குப்பை வாகனம் 1 எண்ணிக்கை
டிப்பர் லாரி 1 எண்ணிக்கை
மினி டிப்பர் லாரி 2 எண்ணிக்கை
எல்.சி.வி. வாகனம் 3 எண்ணிக்கை
பி.ஓ.வி. வாகனம் 14 எண்ணிக்கை