சாலைகள்

பிளாக் டாப் 11.88 K.M.
சிமென்ட் கான்கிரீட் 20.54 K.M.
மொத்தம் 32.42 K.M.
நெடுஞ்சாலைகளின் மொத்த நீளம் 7 K.M.