குடிநீர் விநியோகம்

நீர் ஆதாரம் செய்யார் ஆறு
இடம் அனக்காவூர் ஹெட்வொர்க்ஸ்
தூரம் 18 கி.மீ.
ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 1969
கொள்ளவு 32.60 எம்.எல்.டி.
தலைமை நீரேற்று நிலைய கொள்ளவு விவரம்
தலைமை நீரேற்றம்
4 எண்ணிக்கை
நீரின் கொள்ளவு 19.60 இலட்சம் லிட்டர்
விநியோகிக்கப்படும் மண்டலம் எண்ணிக்கை 4 எண்ணிக்கை
பிரதான நீரூந்து நீளம் 18 கி.மீ.
மொத்தம் பிரதான விநியோகம் 9.71 கி.மீ.
மொத்தம் பொது நீரூற்று 123 எண்ணிக்கை
நீரூந்து விவரம்  
தலைமை நீரேற்று 1 எண்ணிக்கை
திறந்தவெளி கிணறு 2 எண்ணிக்கை
மொத்தம் 3 எண்ணிக்கை
எல்.பி.சி.டி. அதிர்வெண் 79 எல்.பி.சி.டி.
மினி பவர் பம்பு 120 எண்ணிக்கை
கை பம்பு 56 எண்ணிக்கை
திறந்தவெளி கிணறு 11 எண்ணிக்கை
குடிநீர் விநியோக லாரி 1 எண்ணிக்கை
மொத்த வீடுகளின் இணைப்பு விவரம்
குடியிருப்பு 4614 எண்ணிக்கை
குடியிருப்பு அல்லாதது 102 எண்ணிக்கை
நிறுவனம்
மொத்தம் 4716 எண்ணிக்கை