பொறியியல் பிரிவு

The Municipal Engineer is the over-all in-charge of Engineering Section.  She is controlling the Tap Inspector, Fitter and TurnCock working in the section. The Municipal Engineer looks after the maintenance of Street lights, Road laying, construction of building and drainage, Maintenance of parks, head works and municipal vehicles.

வ. எண் பணியாளர் பெயர் பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி
1   2035001 இரத்தினவேல் மு. நகராட்சி பொறியாளர்
2   2035002 கணேசன் ரா. பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்