தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்கு விபரங்கள் எண்ணம்
1x36W CFL 1035
2x36W CFL 95
4x24W CFL 155
125W MV Lamp 34
250W MV Lamp 44
40W TL 35
High Mass 7
மொத்தம் 1405