திடக்கழிவு மேலாண்மை

Compost Yard 1 எண்ணம்  (5.00 ஏக்கர்)
No. of Ward Door to Door Collection 1 முதல் 24 வார்டுகள்
Quantity of Garbage 10 மெட்ரிக் டன்
No. of Push Carts 24 எண்ணம்
No. of Dumper Placer Bin 5 எண்ணம்
No.of Vehicle  
Tri-cycle இல்லை
Dumber Placer இல்லை
Tipper Lorry 3 எண்ணம்
Mini Tipper Lorry இல்லை
LMV 4 எண்ணம்
BOV 19 எண்ணம்