பிற அனைத்து திட்டங்கள்

1.SUH – DAY NULM 2016-17

 

வேலையின் பெயர்  Construction of special shelter for patient attentent in New Govt. medical college & hospital in Thiruvannamalai
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Proc.No.38038/ 2013/UPA2 Dated: 03.01.2017
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 50.00 லட்சம்  
டெண்டர் தேதி 07.04.2017
பணி ஆணை தேதி 27.06.2017
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலை முடிவுபெற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ 50.00 லட்சம் 

 

2.AMRUT 2017-20

 

வேலையின் பெயர்  Providing Children’s park and Play filed
நிர்வாக அனுமதி எண் The Chairman and Management Director,  TUFIDCO, Chennai Roc

No.TUFIDCO/AMRUT/823/AM(M)/ 2017  dated:  20.11.2017

மதிப்பீட்டு தொகை Rs.252.50 Lakhs
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 6 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 08.03.2018
பணி ஆணை தேதி 05.04.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலை முடிவுபெற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ 224.20 லட்சம்

 

3.SWM 2017-18

 

வேலையின் பெயர்  Providing Decentralized Micro Compost Centre
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc.No.4235/2018/B3  dated: 07.02.2018
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 403.20 லட்சம்   
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 9 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 27.09.2017
பணி ஆணை தேதி 13.10.2017
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலை முடிவுபெற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ 310.92 லட்சம் 

 

4.UGSS 2017-18 (Revolving fund of UIDSSMT)

 

வேலையின் பெயர்  Providing House Service connection for Under Ground Sewerage Scheme in Residential side and road side for 10613 Nos.
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai-05, Proc.No.4580/UGSS-1/2018  dated: 26.02.2018
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 550.00 லட்சம் 
டெண்டர் தேதி 10.04.2018
பணி ஆணை தேதி 29.06.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை 10613 இல்,  7457 UGD இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது
இதுவரை செலவினம் ரூ 297.70 லட்சம்   

 

5.Capital Grant Fund and O & M Fund 2017-18

 

வேலையின் பெயர்  Construction of Sanitary Worker Quarters Building (Two Block) at Manalurpet Road in Tiruvannamalai Municipality
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai-05, Proc.No.15040/ 2018/DO1  dated: 20.03.2018
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 200.00 லட்சம்   
டெண்டர் தேதி 17.04.2018
பணி ஆணை தேதி 04.06.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை தரை தள ஓடுகள் ஓட்டும் பணி நடைபெறுகிறது
இதுவரை செலவினம் ரூ 113.94 லட்சம்

 

6.Solid Waste Management (SWM) 2018-19

 

வேலையின் பெயர்  Purchase of Battery operated vehicle 30 Nos.
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc.No. 22866/2018/P3  dated: 23.08.18
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 54.00 லட்சம் 
டெண்டர் தேதி 10.09.2018
பணி ஆணை தேதி 03.10.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலை முடிவுபெற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ 41.53 லட்சம் 

 

7.Solid Waste Management (SWM) 2018-19

 

வேலையின் பெயர்  Revamping of Dump site through Bio mining to Recover the land at

Esaniyam compost yard  (55479.75 cum)

நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc.No. 38984/2014/P1  dated: 24.09.18
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 360.00 லட்சம் 
டெண்டர் தேதி 22.01.2019
பணி ஆணை தேதி 22.02.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை குவியல் உருவாக்கம் பணிகள் நடந்து வருகின்றன
இதுவரை செலவினம் இல்லை

 

8.TURIP 2018-19

 

வேலையின் பெயர்  Providing BT Surface with Storm Water Drain
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc. No.12981/2018/E3 dated: 17.07.18
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 1000.00 லட்சம் 
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 5 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 10.10.2018
பணி ஆணை தேதி 15.02.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை 37 எண்ணிக்கையில் 22 எண்ணிக்கையிலான சாலைகள் பணி நிறைவடைந்தன
இதுவரை செலவினம் ரூ 414.36 லட்சம் 

 

9.IUDM 2018-19

 

வேலையின் பெயர்  Providing BT Surface with Storm Water Drain
நிர்வாக அனுமதி எண் GO (MS) No.12  MA & WS (MA.2) Dept.  Dated: 29.01.2019
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 800.00 லட்சம் 
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 4 எண்ணிக்கை.
டெண்டர் தேதி 19.02.2019
பணி ஆணை தேதி 07.03.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை 24 எண்ணிக்கையில் 13 எண்ணிக்கையிலான சாலைகள்  பணி நிறைவடைந்தன
இதுவரை செலவினம் ரூ 437.80 லட்சம் 

   

10.Solid Waste Management (SWM) 2018-19

 

வேலையின் பெயர்  Solid Waste Management work
நிர்வாக அனுமதி எண் CMA, Chennai Roc.No. 1191/2019/P3  dated: 21.01.19
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 140.30 லட்சம் 
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 5 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 12.02.2019
பணி ஆணை தேதி 26.02.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை 5 எண்ணிக்கையில் 4 எண்ணிக்கையிலான வேலைகள் நிறைவடைந்தன
இதுவரை செலவினம் ரூ 123.04 லட்சம் 

 

11.Revolving fund of UIDSSMT 2018-19

 

வேலையின் பெயர்  Providing Internal Plumbing Works for Water Supply HSC in (9074 Nos.)
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai-05, Proc.No. 13277/2018/WS1  dated: 03.07.2018
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 316.50 லட்சம் 
டெண்டர் தேதி 26.02.2019
பணி ஆணை தேதி 06.03.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை 9074 இல்,  1740 HSC இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது 
இதுவரை செலவினம் ரூ 58.16 லட்சம் 

 

12.TURIP 2019-20

 

வேலையின் பெயர்  Providing BT Surface with Storm Water Drain
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai proc.No.173492019/E3  dated: 16.10.2019
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 1000.00 லட்சம் 
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 5 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 12.11.2019
பணி ஆணை தேதி 09.01.2020
தற்போதைய வேலையின் நிலை 30 எண்ணிக்கையில் 1 எண்ணிக்கையிலான சாலை  நடைபெற்று வருகிறது. மற்ற பணிகள் வேலை துவங்கப்பட வேண்டும்.
இதுவரை செலவினம் ரூ 14.77 லட்சம் 

 

13.14th CFC 2019-20

 

வேலையின் பெயர்  Providing BT Surface with Storm Water Drain
நிர்வாக அனுமதி எண் MCR No.01   dated: 06.01.2020
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 442.77 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 13 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 28.01.2020
பணி ஆணை தேதி 17.04.2020
தற்போதைய வேலையின் நிலை 13 எண்ணிக்கையில் 1 எண்ணிக்கையிலான சாலை பணி நிறைவடைந்தது. மற்ற பணிகள் வேலை துவங்கப்பட வேண்டும்.
இதுவரை செலவினம் இல்லை

 

14.DBFOT basis PPP mode

 

வேலையின் பெயர்  Construction of New Bus stand
நிர்வாக அனுமதி எண் GO(Ms)No.9 MA & WS dated: 20.01.20
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 3015.00 லட்சம் 
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 1 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 18.06.2020
பணி ஆணை தேதி
தற்போதைய வேலையின் நிலை டெண்டர் 18.06.2020 அன்று அழைக்கப்பட்டது.
இதுவரை செலவினம் இல்லை