திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரம் உருவாகும் இடம் 1 எண்ணிக்கை

(15.00 ஏக்கர்)

வீடு விடாக சென்று குப்பைகள் சேகரமாகும் வார்டுகளின் எண்ணிக்கை 1 முதல் 39 வரை
குப்பை தொட்டிகளின் கொள்ளவு 60 மெ.டன். (நாள் ஒன்றுக்கு)
தள்ளுவண்டிகளின் எண்ணிக்கை 172 எண்ணிக்கை
தானியங்கி தொட்டிகளின் எண்ணிக்கை 64 எண்ணிக்கை
வாகனங்களின் எண்ணிக்கை
மூன்று சக்கர வாகனம் 100 எண்ணிக்கை
தானியங்கி குப்பை வாகனம் 5 எண்ணிக்கை
டிப்பர் லாரி 5 எண்ணிக்கை
மினி டிப்பர் லாரி 5 எண்ணிக்கை
காம்பேக்டர் லாரி 11 எண்ணிக்கை
ஜெட் ரோடிங் வாகனம் 1 எண்ணிக்கை
டிசல்டிங் வாகனம் 1 எண்ணிக்கை
ஸ்கீடு ஸ்டிர் லோடார் 1 எண்ணிக்கை
கிராலர் டோசர் வாகனம் 1 எண்ணிக்கை
தெரு துடைத்தல் வாகனம் 1 எண்ணிக்கை
எல்.எம்.வி. வாகனம் 8 எண்ணிக்கை
ஜே.சி.பி. வாகனம் 3 எண்ணிக்கை
மினி அகழ்வாராய்ச்சி வாகனம் 1 எண்ணிக்கை
பேட்டரி இயங்கும் வாகனம் 60 எண்ணிக்கை