Hotels

1 4 Ward Modern Lodge   Bye pass Road, Anusam Nagar
2 4 V.M.Lodge   Bye pass Road, Anusam Nagar
3 11 Ganesh Lodge 215 Bye pass Road, Anusam Nagar
4 11 Annai Lodge 214 Bye pass Road, Anusam Nagar
5 11 Priya Lodge 18 Bye pass Road, Anusam Nagar
6 11 Kurunji Lodge   Palani Road
7 11 Sivan Lodge   Palani Road
8 11 Amurdham Hotel (Veg)   Palani Road
9 11 New Krishna Hotel (Veg) Palani Road
10 11 Thamilan Unavagam (Veg)   Palani Road
11 11 Ramesh Caffee (Veg)   Palani Road
12 11 3 Star Hotel (Veg)   Palani Road
13 11 Arun Hotel (Veg)   Palani Road
14 11 Jam Jam Briyani Hotel (Non-veg)   Palani Road
15 11 New Raja Hotel (Veg)   Kalpana Road
16 10 Saravana Bhavan Hotel (Veg)   Vengatakirushna Road
17 12 Siva Lodge   Sathiram Street
18 5 A.J. Lodge   Yasodaramalingam Layout
19 5 Anamalais Hotel and Lodge (Non-Veg)   Palani Road
20   Shree Saravana Bhavan (Vef) 162 Pollachi Road
21   Jeevan Fast Foods (Non-Veg) 164 Pollachi Road
22   Hotel Paarayi Uduppi (Non-Veg)   Uudppi Road
23   Hotel Sudharsun (Non-Veg)   Tharapuram Road
24   Amaravathi   Kalpana Road
25   Sanger Illam (Lodge   Asaath Viethi
26   Taj Hotel   Kachari Viethi
27 15 Ariyabhavan (Veg) 313 Dhali Road
28 15 Manivilas (Non-Veg) 10 Dhali Road
29 26 Sun Hotels (Veg, Non-Veg)   Dhali Road
30 25 Anantha Ladge   Dhali Road
31 15 Salimar Ladge 46/2 Dhali Road
32 15 Nehru Kabe   Big Bazaar Street
33 15 Sri Balamurugan Hotel   Dhali Road
34 15 Sri Abinaya Hotel   Dhali Road