நியமனக் குழு

நியமனக் குழு என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நியமனக் குழுவின் வரம்புக்குட்பட்ட
பதவிக்கான நியமனங்களை மேற்கொள்வதற்கு குழு பொறுப்பாகும்.

குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 சீ பிரியா உறுப்பினர்